Basic English Speaking Sentence by English to Lisu

Basic English Sentence by English to Lisu

Basic English Sentence by English to Lisu

Don’t forget me. ꓥꓪ ꓔꓯ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ꓿

Buy this one. ꓕꓱ ꓕꓲ ꓟ ꓟ ꓪꓴꓻ꓿

Don’t buy that one. ꓖꓳ ꓕꓲ ꓟ ꓟ ꓕꓽ ꓪꓴꓻ꓿

Show me that one.  ꓖꓳ ꓟ ꓟ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓟꓳꓸ ꓖꓶꓽ ꓡꓯ꓿

I don’t want that one. ꓖꓳ ꓟ ꓟ ꓥꓪ ꓟꓽ ꓠꓲꓹ ꓫꓵˍ ꓡꓳ꓿

I want this one. ꓕꓲ ꓟ ꓟ ꓥꓪ ꓠꓲꓹ ꓫꓵˍ ꓡꓳ꓿

Show him this one. ꓕꓲ ꓟ ꓟ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓟꓳꓸ ꓖꓶ꓿

Learn English. ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓢꓳ ꓣꓴ꓿

Show me that book. ꓕꓳ ꓶ ꓖꓳ ꓑꓶ ꓟ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓟꓳꓸ ꓖꓶ ꓡꓯ꓿

Give me another chance. ꓥꓪ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓙꓵꓹ ꓝꓮꓲ ꓕꓲ ꓧꓪꓹ ꓖꓶ ꓡꓯ꓿

Give me some water. ꓥꓪ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓙꓬ ꓮ ꓔꓯꓸ ꓖꓶ  ꓡꓯ꓿

Don’t give them. ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓕꓽ ꓖꓶ꓿

Let them come. ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓡ ꓝꓲ꓿

Don’t cry. ꓕꓽ ꓥꓴꓻ꓿

Wait there. ꓖꓳ ꓗꓪ ꓡꓳꓸ ꓔꓬ꓿

I will wait there. ꓥꓪ ꓖꓳ ꓗꓪ ꓡꓳꓸ ꓔꓬ ꓓꓴ ꓥꓳ꓿

Come on time. ꓬꓲ ꓙꓵꓹ ꓗꓪ ꓛꓲ ꓡ ꓝꓲ꓿

Don’t be late. ꓬꓲ ꓙꓵꓹ ꓕꓽ ꓞꓰ ꓬꓰ ꓝꓲ꓿

Let your will be done. ꓠꓴ ꓠꓲꓹ ꓡꓶꓽ ꓒꓬꓱꓼ ꓡ ꓝꓲ꓿

Answer me.  ꓥꓪ ꓔꓯ ꓒꓳꓹ ꓖꓶꓽ ꓡꓯ꓿

Ask him. ꓬꓲ ꓔꓯ ꓠ ꓠꓬꓲ꓿

Let me ask you. ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠ ꓠꓬꓲ ꓝꓲ ꓡꓯ꓿

Use of “I” in a Sentence

Read More……

Short English Sentences { Click here }

Grammar Lessons { click here }

Basic English Sentences { Click here }