Idioms and Phrases

  • April 20, 2023
  • Less than a minute

Very tired – Exhausted / Very angry – Furious / Very bad – Awful / Very beautiful – Gorgeous by Biyo Lisu

Alternative Ways to Say | English Spoken Sentences Very small – Tiny ꓮ ꓘꓶꓸ ꓣꓳˍ ꓡꓳ꓿ Very tired – Exhausted ꓮ ꓘꓶꓸ ꓪꓴꓽ ꓧꓶ ꓡꓰꓳ꓿

READ MORE
  • October 25, 2022
  • Less than a minute

Common & Useful Idioms | English Grammar | English to Lisu

Common & Useful Idioms ꓐꓯ ꓘꓶꓽ ꓔꓯ ꓬꓲ. ꓔꓱ, ꓬꓲ. ꓕꓲꓽ ꓕꓻ ꓥˍꓟꓲ ꓣꓱꓽˍꓟ ꓙꓳˍꓡꓳ= ꓖꓳ ꓡꓱ ꓣꓱꓽˍꓟ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓬꓲ ꓟ. ꓟꓲꓽ ꓬꓲ ꓔꓱ,

READ MORE

Common and Useful Idioms | Grammar in Lisu | English to Lisu with Audio.

ꓟꓽ ꓢꓳ ꓪꓴ. ꓔꓴ ꓧꓶ. ꓕꓯ ꓗꓪ ꓕꓱ ꓟ ꓔꓯ ꓵꓻ꓾ “ꓐꓯ ꓘꓶꓽ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓔꓱ, ꓬꓲ. ꓕꓲꓽ ꓕꓻ ꓥˍꓟꓲ ꓣꓱꓽˍꓟ ꓙꓳˍꓡꓳ= ꓖꓳ ꓡꓱ ꓣꓱˍꓟ

READ MORE
  • April 5, 2021
  • Less than a minute

Common & Useful Idioms with Audio

Idioms and phrases ꓔꓯ ꓣꓳ ꓢꓳ ꓣꓴ ꓡꓯ= ꓬꓲ ꓢꓯꓼ ꓔꓯ ꓠ ꓠ, ꓢꓲ ꓥˍꓟꓲ ꓢꓳ ꓣ ꓴ ꓡꓯ= Get off – ꓡꓵ. ꓗꓷ/ꓫꓶ. ꓬꓯꓼ

READ MORE
  • March 21, 2021
  • Less than a minute

English Grammar| Idioms and Phrases with audio. Lisu to English

Idioms and Phrases ꓔꓯ ꓥ ꓟꓲ ꓡꓯ ꓫꓵ ꓢꓳ ꓣꓴ ꓗ, ꓡꓯ= ꓧꓪ. ꓧꓪꓸꓼ ꓬꓲ ꓢꓯꓼ ꓔꓯ ꓠ ꓠ, ꓢꓲ ꓢꓳ ꓡꓯ= Step by step

READ MORE
  • February 8, 2021
  • Less than a minute

Idioms and Phrases with Audio. English to Lisu

ꓐꓯ ꓘꓶꓽ ꓔꓯ ꓬꓲ. ꓔꓱ, ꓬꓲ. ꓕꓲꓽ ꓕꓻ ꓥˍꓟꓲ ꓣꓱꓽˍꓟ ꓙꓳˍꓡꓳ= ꓖꓳ ꓡꓱ ꓣꓱꓽˍꓟ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓬꓲ ꓟ. ꓟꓲꓽ ꓬꓲ ꓔꓱ, ꓬꓲ. ꓕꓲꓽ ꓔꓱ, Dꓳ

READ MORE