Basic English Spoken Sentence for beginners by Biyo Lisu | English to Lisu

Basic English Spoken Sentence for beginners

 • Do you want to learn English?
 • ꓠꓴ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓢꓳ ꓠꓲꓹ ꓫꓵ_ꓡ?
 • What do you learn?
 • ꓠꓴ ꓮ ꓫꓵꓽ ꓢꓳ_ꓡ?
 • How much is it?
 • ꓖꓳ ꓟ ꓬꓲ ꓒꓵꓽ ꓮ ꓟꓬꓹ ꓒꓵꓽ_ꓡ?
 • What did he say?
 • ꓬꓲꓸ ꓮ ꓫꓵꓽ ꓐꓯˍꓡ?
 • What is your job?
 • ꓠꓴ ꓟꓬꓱꓽ ꓮ ꓫꓵꓽ ꓥˍꓡ?
 • Do you teach English?
 • ꓠꓴ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓟꓸ ꓔˍꓡ?
 • Are you kidding?
 • ꓠꓴ ꓪ ꓢꓯ ꓡꓲꓹ ꓥꓳꓽ ꓓꓶꓼ ꓔꓬˍꓡ?
 • What do you need?
 • ꓠꓴ ꓣꓱꓽ ꓬꓯꓼˍꓡ?
 • What’s your phone number?
 • ꓠꓴ ꓙꓸ ꓠꓸ ꓠꓼ ꓐꓼ ꓮ ꓡꓲ ꓥˍꓡ?
 • How do we learn?
 • ꓣꓳꓽ ꓮ ꓡꓲ ꓐꓰ ꓢꓳˍꓡ?
 • Which one is good for me?
 • ꓮ ꓡꓲ ꓕꓲ ꓟ ꓟ ꓥꓪ ꓐꓱ ꓶ ꓙꓲˍꓡ?
 • Who is your teacher?
 • ꓠꓴ ꓔꓯ ꓟꓸ ꓢꓴ ꓮꓽ ꓟ ꓥˍꓡ?
 • Where do you stay?
 • ꓠꓴ ꓮ ꓡꓲ ꓗꓪ ꓔꓬˍꓡ?
 • Where do you work?
 • ꓠꓴ ꓮ ꓡꓲ ꓗꓪ ꓟꓬꓱꓽ ꓬꓰˍꓡ?
 • Where are you now?
 • ꓕꓲ ꓑ ꓠꓴ ꓮ ꓡꓲ ꓗꓪ ꓔꓬˍꓡ?
 • Who can help them?
 • ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓮꓽ ꓟ ꓬꓰ ꓙ ꓐ ꓡˍꓡ?
 • How long will you stay here?
 • ꓠꓴ ꓕꓱ ꓗꓪ ꓮ ꓡꓲ ꓟꓶ ꓛꓲ ꓔꓬˍꓐꓯ?
 • Where is my house key?
 • ꓥꓪ ꓦꓲꓻ ꓢꓳ ꓡꓴꓽ ꓒꓲꓹ ꓓꓴ ꓟ ꓮ ꓡꓲ ꓗꓪ ꓥˍꓡ?
 • Where do I stay?
 •  ꓥꓪ ꓮ ꓡꓲ ꓗꓪ ꓔꓬˍꓐꓯ?
 • I did not get UN card.
 • ꓥꓪ ꓴꓠ ꓚꓮꓣꓓ ꓟꓽ ꓟꓶ ꓡꓰ ꓢꓰꓽ=
 • I cannot go outside?
 • ꓥꓪ ꓬꓲ ꓐꓽ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓟꓽ ꓐ ꓡ=
 • I’m afraid to go outside.
 • ꓥꓪ ꓬꓲ ꓐꓽ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓠꓹ ꓟ ꓙꓳꓺˍꓡꓳ꓿
 • I’m afraid to work without UN card.
 • ꓥꓪ ꓴꓠ ꓚꓮꓣꓓ ꓟꓽ ꓙꓳˍꓠꓬ ꓟꓬꓱꓽ ꓬꓰ ꓟꓽ ꓑꓶꓸ꓿
 • How did you get that job?
 • ꓠꓴ ꓟꓬꓱꓽ ꓖꓳ ꓟ ꓮ ꓡꓲ ꓢꓲ ꓪ ꓬꓰ ꓪ?
 • Did you pass the interview?
 • ꓠꓴ ꓠ ꓠꓬꓲˍꓟ ꓔꓯ ꓧꓪꓸ ꓡꓰ ꓪ?
 • How can I help you?
 • ꓠꓴ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓮ ꓫꓵꓽ ꓬꓰ ꓙ ꓐ ꓡˍꓡ?
 • Do you know English?
 • ꓠꓴ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓢꓷꓸ ꓔˍꓡ?
 • Do you speak English?
 • ꓠꓴ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓫ ꓕꓱˍꓡ?
 • Where do you want to go?
 • ꓠꓴ ꓮ ꓡꓲ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓠꓲꓹ ꓫꓵˍꓡ?
 • Which country do you want to go?
 • ꓠꓴ ꓮ ꓡꓲ ꓕꓲ ꓗꓴꓷꓼ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓠꓲꓹ ꓫꓵˍꓡ?
 • Have you applied the UN card?
 • ꓠꓴ ꓴꓠ ꓚꓮꓣꓓ ꓐꓱ ꓶ ꓕꓳ ꓶ ꓔꓲꓺ ꓔˍꓡ?
 • How long have you been here?
 • ꓠꓴ ꓕꓱ ꓗꓪ ꓮ ꓡꓲ ꓟꓶ ꓛꓲ ꓗꓷ ꓡꓰ ꓪ?
 • How did you get the job?
 • ꓠꓴ ꓟꓬꓱꓽ ꓮ ꓡꓲ ꓢꓲ ꓪ ꓡꓰ ꓥ?
 • I want to work here.
 • ꓥꓪ ꓕꓱ ꓗꓪ ꓟꓬꓱꓽ ꓬꓰ ꓠꓲꓹ ꓫꓵˍꓡꓳ=
 • I need a job.
 • ꓥꓪ ꓟꓬꓱꓽ ꓕꓲ ꓟ ꓣꓱꓽ ꓬꓯꓼˍꓡꓳ꓿

Basic English Spoken Sentence for beginners

 • Do you want to learn English?
 • ꓠꓴ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓢꓳ ꓠꓲꓹ ꓫꓵ_ꓡ?
 • What do you learn?
 • ꓠꓴ ꓮ ꓫꓵꓽ ꓢꓳ_ꓡ?
 • How much is it?
 • ꓖꓳ ꓟ ꓬꓲ ꓒꓵꓽ ꓮ ꓟꓬꓹ ꓒꓵꓽ_ꓡ?
 • What did he say?
 • ꓬꓲꓸ ꓮ ꓫꓵꓽ ꓐꓯˍꓡ?
 • What is your job?
 • ꓠꓴ ꓟꓬꓱꓽ ꓮ ꓫꓵꓽ ꓥˍꓡ?
 • Do you teach English?
 • ꓠꓴ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓟꓸ ꓔˍꓡ?
 • Are you kidding?
 • ꓠꓴ ꓪ ꓢꓯ ꓡꓲꓹ ꓥꓳꓽ ꓓꓶꓼ ꓔꓬˍꓡ?
 • What do you need?
 • ꓠꓴ ꓣꓱꓽ ꓬꓯꓼˍꓡ?
 • What’s your phone number?
 • ꓠꓴ ꓙꓸ ꓠꓸ ꓠꓼ ꓐꓼ ꓮ ꓡꓲ ꓥˍꓡ?
 • How do we learn?
 • ꓣꓳꓽ ꓮ ꓡꓲ ꓐꓰ ꓢꓳˍꓡ?
 • Which one is good for me?
 • ꓮ ꓡꓲ ꓕꓲ ꓟ ꓟ ꓥꓪ ꓐꓱ ꓶ ꓙꓲˍꓡ?
 • Who is your teacher?
 • ꓠꓴ ꓔꓯ ꓟꓸ ꓢꓴ ꓮꓽ ꓟ ꓥˍꓡ?
 • Where do you stay?
 • ꓠꓴ ꓮ ꓡꓲ ꓗꓪ ꓔꓬˍꓡ?
 • Where do you work?
 • ꓠꓴ ꓮ ꓡꓲ ꓗꓪ ꓟꓬꓱꓽ ꓬꓰˍꓡ?
 • Where are you now?
 • ꓕꓲ ꓑ ꓠꓴ ꓮ ꓡꓲ ꓗꓪ ꓔꓬˍꓡ?
 • Who can help them?
 • ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓮꓽ ꓟ ꓬꓰ ꓙ ꓐ ꓡˍꓡ?
 • How long will you stay here?
 • ꓠꓴ ꓕꓱ ꓗꓪ ꓮ ꓡꓲ ꓟꓶ ꓛꓲ ꓔꓬˍꓐꓯ?
 • Where is my house key?
 • ꓥꓪ ꓦꓲꓻ ꓢꓳ ꓡꓴꓽ ꓒꓲꓹ ꓓꓴ ꓟ ꓮ ꓡꓲ ꓗꓪ ꓥˍꓡ?
 • Where do I stay?
 •  ꓥꓪ ꓮ ꓡꓲ ꓗꓪ ꓔꓬˍꓐꓯ?
 • I did not get UN card.
 • ꓥꓪ ꓴꓠ ꓚꓮꓣꓓ ꓟꓽ ꓟꓶ ꓡꓰ ꓢꓰꓽ=
 • I cannot go outside?
 • ꓥꓪ ꓬꓲ ꓐꓽ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓟꓽ ꓐ ꓡ=
 • I’m afraid to go outside.
 • ꓥꓪ ꓬꓲ ꓐꓽ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓠꓹ ꓟ ꓙꓳꓺˍꓡꓳ꓿
 • I’m afraid to work without UN card.
 • ꓥꓪ ꓴꓠ ꓚꓮꓣꓓ ꓟꓽ ꓙꓳˍꓠꓬ ꓟꓬꓱꓽ ꓬꓰ ꓟꓽ ꓑꓶꓸ꓿
 • How did you get that job?
 • ꓠꓴ ꓟꓬꓱꓽ ꓖꓳ ꓟ ꓮ ꓡꓲ ꓢꓲ ꓪ ꓬꓰ ꓪ?
 • Did you pass the interview?
 • ꓠꓴ ꓠ ꓠꓬꓲˍꓟ ꓔꓯ ꓧꓪꓸ ꓡꓰ ꓪ?
 • How can I help you?
 • ꓠꓴ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓮ ꓫꓵꓽ ꓬꓰ ꓙ ꓐ ꓡˍꓡ?
 • Do you know English?
 • ꓠꓴ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓢꓷꓸ ꓔˍꓡ?
 • Do you speak English?
 • ꓠꓴ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓫ ꓕꓱˍꓡ?
 • Where do you want to go?
 • ꓠꓴ ꓮ ꓡꓲ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓠꓲꓹ ꓫꓵˍꓡ?
 • Which country do you want to go?
 • ꓠꓴ ꓮ ꓡꓲ ꓕꓲ ꓗꓴꓷꓼ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓠꓲꓹ ꓫꓵˍꓡ?
 • Have you applied the UN card?
 • ꓠꓴ ꓴꓠ ꓚꓮꓣꓓ ꓐꓱ ꓶ ꓕꓳ ꓶ ꓔꓲꓺ ꓔˍꓡ?
 • How long have you been here?
 • ꓠꓴ ꓕꓱ ꓗꓪ ꓮ ꓡꓲ ꓟꓶ ꓛꓲ ꓗꓷ ꓡꓰ ꓪ?
 • How did you get the job?
 • ꓠꓴ ꓟꓬꓱꓽ ꓮ ꓡꓲ ꓢꓲ ꓪ ꓡꓰ ꓥ?
 • I want to work here.
 • ꓥꓪ ꓕꓱ ꓗꓪ ꓟꓬꓱꓽ ꓬꓰ ꓠꓲꓹ ꓫꓵˍꓡꓳ=
 • I need a job.
 • ꓥꓪ ꓟꓬꓱꓽ ꓕꓲ ꓟ ꓣꓱꓽ ꓬꓯꓼˍꓡꓳ꓿