Basic English Speaking Sentences With Audio in Lisu Language by Biyo Lisu//Don’t Come with……

ꓫ ꓕꓱ ꓘꓶꓽ ꓕꓱ ꓟꓬ, ꓟ ꓮ ꓙꓵꓽ ꓠꓬ ꓮ ꓘꓶ. ꓢˍꓡꓳ= ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬꓲ ꓠꓴ ꓪ ꓥ ꓟꓲ ꓮ ꓘꓶ ꓙꓵ, ꓠ ꓢꓳ ꓪ ꓡꓰˍꓥꓳ ꓐꓰ꓾ ꓥꓳ ꓡꓳ. ꓔˍꓥꓳ= ꓣꓳ ꓛꓳ ꓒꓯ, ꓔꓯ ꓢꓧꓮꓣꓰ ꓬꓰ ꓖꓶˍꓟ ꓮ ꓕꓯˍꓟꓲ ꓙꓳ ꓝꓲ= ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬꓲ ꓣꓳ ꓢꓳ ꓪꓴ. ꓔꓴ ꓡꓯ=

Audio by Biyo Lisu| ꓬꓲ ꓢꓯꓼ ꓔꓯ ꓠ ꓠ, ꓢꓲ ꓢꓳ ꓡꓯ=

 • Don’t come with me.
 • ꓥꓪ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=
 • Don’t come with us.
 • ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=
 • Don’t come with him.
 • ꓬꓲ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=
 • Don’t come with them.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=
 • Don’t come with her
 • . ꓟꓶꓼ/ ꓬꓲ ꓐꓰ  ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=
 • Don’t come with friend.
 • ꓛꓳꓽ ꓒꓯ, ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=
 • Don’t come with father.
 • ꓮ ꓐ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=
 • Don’t come with mother.
 • ꓮ ꓟ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=
 • Don’t come with brother.
 • ꓠꓬꓲ ꓤ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=
 • Don’t come with sister.
 • ꓠꓬꓲ ꓟꓻ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=
 • Don’t come with teacher.
 • ꓟ. ꓢꓴ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=
 • Don’t come with leader.
 • ꓧꓳꓽ ꓢꓴ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=
 • Don’t come with your friend.
 • ꓠꓴ ꓛꓳꓽ ꓒꓯ, ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=
 • Don’t come with your father.
 • ꓠꓴ ꓮ ꓐ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=
 • Don’t come with your mother.
 • ꓠꓴ ꓮ ꓟ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=
 • Don’t come with your brother.
 • NU ꓠꓬꓲ ꓤ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=
 • Don’t come with your sister.
 • NU ꓠꓬꓲ ꓟꓻ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=
 • Don’t come with your teacher.
 • ꓠꓴ ꓔꓯ ꓟ. ꓢꓴ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=
 • Don’t come with your leader.
 • ꓠꓴ ꓔꓯ ꓧꓳꓽ ꓢꓴ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=
 • Don’t come with your son.
 • ꓠꓴ ꓤꓽ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=
 • Don’t come with your daughter.
 • ꓠꓴ ꓤ ꓟꓶꓼ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=
 • Don’t come with your friends.
 • ꓠꓴ ꓛꓳ ꓒꓯ, ꓐꓴ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=
 • Don’t come with your husband.
 • ꓠꓴ ꓦꓲꓻ ꓢꓲ ꓒꓽ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=
 • Don’t come with your wife.
 • ꓠꓴ ꓦꓲꓻ ꓢꓲ ꓟꓻ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓕꓽ ꓡꓯ=

SO F. DU-.

SHARE