English Spoken Sentences for Beginners with audio by Biyo Lisu

English Spoken Sentences for Beginners | English to Lisu

 • Did you see him?
 • ꓠꓴ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓟꓳ ꓪ?
 • What do you want?
 • ꓠꓴ ꓮ ꓫꓵꓽ ꓠꓲ, ꓫꓵˍꓡ?
 • Who did this?
 • ꓕꓱ ꓟ ꓮꓽ ꓟ ꓡꓰ ꓬꓰ ꓔˍꓡ?
 • Forget him.
 • ꓬꓲ ꓔꓯ ꓟꓲ ꓩꓴ ꓗꓶ=
 • Come together.
 • ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓡꓯ=
 • Study hard.
 • ꓮ ꓘꓶ. ꓢꓳ ꓢꓯꓼ ꓕꓵꓼ=
 • Try another one.
 • ꓠꓱ ꓐꓯꓼ ꓕꓲ ꓟ ꓣ ꓠꓬꓲ=
 • Come with them.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓡꓯ=
 • Sleep now.
 • ꓕꓲ ꓑ ꓬꓲꓼ ꓟꓶ=
 • Eat slowly.
 • ꓮ ꓤ ꓤ ꓜꓽ=
 • Don’t buy it.
 • ꓖꓳ ꓟ ꓕꓽ ꓪꓴꓻ=
 • Send me your photo.
 • ꓠꓴ ꓐꓬꓱꓽ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓗꓶꓺ ꓩꓴ ꓡꓯ=
 • Can you speak English?
 • ꓠꓴ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓕꓱ ꓐ ꓡˍꓡ?
 • Make me happy.
 • ꓥꓪ ꓔꓯ ꓗ, ꓛꓲ ꓡꓰ ꓝꓲ ꓡꓯ=
 • Keep it for me.
 • ꓖꓳ ꓟ ꓥꓪ ꓐꓱ ꓶ ꓛꓻ ꓖꓶꓽ ꓦ=
 • I will send you some money.
 • ꓠꓴ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓒꓴ ꓮ ꓔꓯ. ꓗꓶꓺ ꓡˍꓥꓳ꓿
 • Where do you buy this?
 • ꓠꓴ ꓕꓱ ꓟ ꓮ ꓡꓲ ꓗꓪ ꓪꓴꓻ ꓬꓰˍꓡ?
 • Did you buy that one?
 • ꓠꓴ ꓖꓳ ꓕꓲ ꓟ ꓟ ꓪꓴꓻ ꓗꓷ ꓪ?
 • Did you pray?
 • ꓠꓴ ꓪ ꓘꓴ ꓪ?
 • Did you sing song?
 • ꓠꓴ ꓟꓴ ꓖꓪꓽ ꓖꓪ ꓪ?
 • Did you help her? ꓠꓴ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓬꓰ ꓙ ꓪ?