“He – YI” ꓐꓯˍꓟ ꓔꓯ ꓐꓳ ꓔˍꓟ ꓫ ꓕꓱ ꓘꓶꓽ| Use of “He” in a Sentence with audio by Biyo Lisu

Use of "He" in a Sentence

Use of “He” in a Sentence

 • He is my father.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓮ ꓐ ꓥˍꓡꓳ꓿
 • He is my friend.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓗꓪ ꓛꓳꓽ ꓥˍꓡꓳ꓿
 • He is good.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓙꓲꓻˍꓡꓳ꓿
 • He is good to me.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓙꓲꓻˍꓡꓳ꓿
 • He is a teacher.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓟꓸ ꓢꓴ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓥˍꓡꓳ꓿
 • He does.
 • ꓬꓲ ꓬꓰˍꓡꓳ꓿
 • He doesn’t.
 • ꓬꓲꓸ ꓟꓽ ꓬꓰˍꓡꓳ꓿
 • He is there.
 • ꓬꓲ ꓖꓳ ꓗꓪ ꓔꓬˍꓡꓳ꓿
 • He is not there.
 • ꓬꓲ ꓖꓳ ꓗꓪ ꓟꓽ ꓔꓬˍꓡꓳ꓿
 • He is working.
 • ꓬꓲ ꓟꓬꓱꓽ ꓬꓰ ꓔꓬˍꓡꓳ꓿
 • He doesn’t know you.
 • ꓠꓴ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓟꓽ ꓢꓷꓸ ꓔˍꓡꓳ꓿
 • He knows her.
 • ꓟꓶꓼ/ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓢꓷꓸ ꓔˍꓡꓳ꓿
 • He helps.
 • ꓬꓲꓸ ꓬꓰ ꓙˍꓡꓳ꓿
 • He helps every time.
 • ꓬꓲ ꓮ ꓕꓯˍꓟꓲ ꓬꓰ ꓙˍꓡꓳ꓿
 • He works here.
 • ꓬꓲ ꓕꓱ ꓗꓪ ꓟꓬꓱꓽ ꓬꓰˍꓡꓳ꓿
 • He loves you.
 • ꓠꓴ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓠꓲꓹ ꓠꓵˍꓡꓳ꓿
 • He doesn’t love me.
 • ꓥꓪ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓟꓽ ꓠꓲꓹ ꓠꓵˍꓡꓳ꓿
 • He will come soon.
 • ꓬꓲ ꓠꓲꓹ ꓞ ꓡˍꓥꓳ꓿
 • He cooks delicious.
 • ꓬꓲ ꓮ ꓘꓶꓸ ꓢꓳ ꓠ ꓚ ꓔˍꓡꓳ꓿
 • He is a good person.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓙꓲꓻˍꓟ ꓡ ꓞꓳ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓥˍꓡꓳ꓿
 • He is going back.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓡ ꓙꓰ ꓔꓬˍꓡꓳ꓿
 • He is calling you.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓠꓴ ꓔꓯ ꓘꓴ ꓔꓬˍꓡꓳ꓿
 • He is here.
 • ꓬꓲ ꓕꓱ ꓗꓪ ꓔꓬˍꓡꓳ꓿
 • He is inside.
 • ꓬꓲ ꓬꓲꓸ ꓘꓴꓽ ꓗꓪ ꓔꓬˍꓡꓳ꓿
 • He comes often here.
 • ꓬꓲ ꓕꓱ ꓗꓪ ꓡꓯ ꓫꓵ ꓡˍꓡꓳ꓿
 • He is kind.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓠꓲꓹ ꓟ ꓙꓲꓻˍꓡꓳ꓿
 • He is coming back.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓡꓽ ꓡ ꓔꓬˍꓡꓳ꓿
 • He is a cameraman.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓐꓬꓱꓽ ꓓꓱꓽ ꓢꓴ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓥˍꓡꓳ꓿
 • He is teaching English.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓟꓸ ꓔꓬˍꓡꓳ꓿
 • He is learning.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓢꓳ ꓔꓬˍꓡꓳ꓿
 • He is not doing anything.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓮ ꓫꓵꓽ ꓡꓰ ꓟꓽ ꓬꓰ ꓔꓬˍꓡꓳ꓿
 • He will call you.
 • ꓬꓲ ꓠꓴ ꓔꓯ ꓘꓴ ꓡˍꓥꓳ꓿