Useful English Speaking Sentences by English to Lisu

Useful English Speaking Sentences by English to Lisu

Useful English Speaking Sentences

 • He eats very small.
 • ꓬꓲ ꓮ ꓔꓯ. ꓤ, ꓡꓰ ꓜꓽˍꓡꓳ=
 • He is a poor man –
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓫ. ꓢꓴ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓥˍꓡꓳ=
 • He is a wise man –
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓢꓷ. ꓠꓲ, ꓙꓳ ꓒ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓥꓳ=
 • He is a deaf man-
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓠ. ꓐꓳꓽ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓥꓳ=
 • He is my best friend –
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓗꓪ ꓛꓳꓽ Cꓵ, ꓥˍꓡꓳ=
 • He is speaking loudly.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓮꓽ ꓘꓶ. ꓘꓴ ꓢꓲ ꓫ. ꓕꓱ ꓔꓬˍꓡꓳ=
 • He is here with me.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓔꓬˍꓡꓳ=
 • He is busy –
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓡꓯꓼ ꓟꓽ ꓕꓱꓼˍꓡꓳ=
 • He went to school-
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓙꓳꓮ ꓦꓲꓻ ꓗꓪ ꓙꓰꓳ=
 • He has been ill since yesterday.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓮ ꓟꓲ ꓟꓶꓼ ꓘꓶꓼ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓠꓻ ꓔꓬˍꓡꓳ=
 • He got the same result as before –
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓧꓶ. ꓕꓯ ꓟ ꓡꓰ ꓐꓰ ꓔꓲ ꓟꓶ ꓡꓰ ꓐꓶ=
 • He is still live in that house –
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓮ ꓟꓶ ꓗꓪ ꓛꓲ ꓖꓳ ꓕꓲ ꓦꓲꓻ ꓗꓪ ꓔꓬ, ꓢꓰꓽ ꓡꓳ=
 • Help me.
 • ꓥꓪ ꓔꓯ ꓬꓰ ꓙ ꓡꓯ=
 • He is a writer.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓕꓳ ꓶ ꓐꓳ ꓒꓽ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓥˍꓡꓳ=
 • He is handsome.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓡꓳ. ꓐꓲˍꓡꓳ=
 • He is sick.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓠꓻ ꓔꓬˍꓡꓳ=
 • He is lying. ꓬꓲ ꓠꓬ ꓗꓶ. ꓔꓬˍꓡꓳ=
 • He has completed his homework.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓟꓬꓱꓽ ꓬꓰ ꓠ ꓗ,ˍꓟ ꓬꓰ Dꓳˍ ꓡꓰꓳ=
 • He is suffering from sick.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓞꓶꓽ ꓦꓶꓽ ꓠꓻ ꓜꓲ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓠꓻ ꓔꓬ,ˍꓡꓳ=
 • He should become a teacher.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓟ. ꓢꓴ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓒꓬꓱꓼ ꓡ ꓝꓲ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should wait for his father.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓮ ꓐ ꓐꓱ ꓶ ꓡꓳ. ꓠꓬ, ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He was looking at you.
 • ꓠꓴ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓡꓳ. ꓠꓬꓲ ꓠꓬ, ꓗꓷꓳ=
 • He is so angry.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓮ ꓘꓶ. ꓠꓲ, ꓢꓲ, ꓔꓬ,ˍꓡꓳ=
 • He came here
 • ꓕꓱ ꓗꓪ ꓬꓲ ꓛꓲ ꓡ,ꓳ=
 • How much do you need money?
 • ꓠꓴ ꓔꓯ ꓒꓴ ꓮ ꓟꓬ, ꓙꓳˍꓡ?
 • How can is this possible.
 • ꓕꓱ ꓟ ꓮ ꓡꓲ ꓢꓲ ꓒꓬꓱꓼ ꓡ ꓐ ꓡ_ꓢꓰꓽ?
 • He is a soldier
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓟꓯꓼ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓥˍꓡꓳ=
 • He is my father
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓮ ꓐ ꓥˍꓡꓳ=
 • He is teaching us
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓣꓳ ꓔꓯ ꓟ. ꓖꓶ ꓔꓬˍꓡꓳ=
 • He can drive car.
 • ꓬꓲ ꓟꓳ Dꓳ ꓫꓵ. ꓐ ꓡˍꓡꓳ=
 • He should come now.
 • ꓕꓲ ꓑ ꓬꓲ ꓡ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He is angry with you.
 • ꓠꓴ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓠꓬ ꓠꓲ, ꓢꓲ,ˍꓡꓳ=
 • He should come.
 • ꓬꓲ ꓡ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He came first
 • ꓬꓲ ꓧꓶ ꓕꓯꓽ ꓛꓲ ꓡ,ꓳ=