Short English Spoken Sentence by Biyo Lisu. Lisu to English.

English to Lisu

Positive And Negative Sentence of wait- wait ꓐꓯˍꓠꓬ “ꓡꓳ. ꓔꓬ,” ꓐꓰ ꓐꓯˍꓟ ꓥˍꓡꓳ= ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬꓲ ꓕꓱ ꓕꓲ ꓘꓶꓽ ꓔꓯ ꓥ ꓟꓲ ꓜꓲ ꓜꓲ ꓟꓴ ꓟꓴ ꓫ. ꓕꓱ ꓘꓶꓽ ꓐꓳ ꓔˍꓡꓳ=

ꓢꓯꓼ ꓔꓯ ꓠ ꓠ, ꓠꓲ, ꓫꓵ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓕꓱ ꓗꓪ ꓥꓰ ꓢꓲ ꓠ ꓠ, ꓪ ꓝꓲ=
 • Wait for me.
 • ꓥꓪ ꓔꓯ ꓡꓳ. ꓔꓬ,=(ꓥꓪ ꓐꓱ ꓶ ꓡꓳ. ꓔꓬ,=)
 • Don’t wait for me.
 • ꓥꓪ ꓔꓯ ꓕꓽ ꓡꓳ. ꓔꓬ,=
 • Wait for them.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓡꓳ. ꓔꓬ,=
 • Don’t wait for them.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓕꓽ ꓡꓳ. ꓔꓬ,=
 • Wait for us.
 • ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓔꓯ ꓡꓳ. ꓔꓬ,=
 • Don’t wait for us.
 • ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓔꓯ ꓕꓽ ꓡꓳ. ꓔꓬ,=
 • Wait for her.
 • ꓟꓶꓼ/ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓡꓳ. ꓔꓬ,=
 • Don’t wait for her.
 • ꓟꓶꓼ/ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓕꓽ ꓡꓳ. ꓔꓬ,=
 • Wait for him.
 • ꓤ/ ꓬꓲ ꓔꓯ  ꓡꓳ. ꓔꓬ,=
 • Don’t wait for him.
 • ꓤ/ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓕꓽ ꓡꓳ. ꓔꓬ,=

SO F DU-.

Share