Basic English Speaking Sentences By Biyo Lisu// Using the word of “Can”. Lisu to English.

“Can” ꓐꓯˍꓟ ꓔꓯ ꓡꓲ‐ꓢꓴ ꓥꓳꓽ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓫ. ꓕꓱ ꓘꓶꓽ ꓐꓳ ꓔˍꓡꓳ= ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬꓲ ꓣꓳ ꓢꓳ ꓢꓯꓼ ꓕꓵꓼ ꓡꓯ= ꓧꓪ. ꓧꓪꓸꓼ=

 • Can you speak english?
 • ꓠꓴ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓕꓱ ꓐ ꓡˍꓡ?
 • Can I do this work?
 • ꓟꓬꓱꓽ ꓕꓱ ꓟ ꓥꓪ ꓬꓰ ꓐ ꓡˍꓡ?
 • Can they speak English?
 • ꓬꓲ ꓪ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓕꓱ ꓐ ꓡˍꓡ?
 • I can do this work.
 • ꓟꓬꓱ ꓕꓱ ꓟ ꓥꓪ ꓬꓰ ꓐ ꓡˍꓡꓳ=
 • They can speak English.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓕꓱ ꓐ ꓡˍꓡꓳ=
 • We can go now.
 • ꓕꓲ ꓑ ꓣꓳ ꓙꓰ ꓐ ꓡˍꓡꓳ=
 • I can come now.
 • ꓕꓲ ꓑ ꓥꓪ ꓡ ꓐ ꓡˍꓡꓳ=
 • They can play football.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓑꓲ, ꓡꓴ. ꓡꓳ ꓖꓪ ꓐ ꓡˍꓡꓳ=
 • I  can play guitar.
 • ꓥꓪ ꓛꓰ ꓐꓶ ꓛꓰ, ꓐ ꓡˍꓡꓳ=
 • I can sing english song.
 • ꓥꓪ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓟꓴ ꓖꓪ ꓖꓪ ꓐ ꓡˍꓡꓳ=
 • I can lead them.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓧꓳꓽ ꓐ ꓡˍꓡꓳ=
 • We can help them.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓣꓳ ꓬꓰ ꓙ ꓐ ꓡˍꓡꓳ=
 • They can help us.
 • ꓣꓳ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓪ ꓬꓰ ꓙ ꓐ ꓡˍꓡꓳ=
 • She can speak English.
 • ꓬꓲ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓫ. ꓕꓱ ꓐ ꓡˍꓡꓳ=
 • He can drive car.
 • ꓬꓲ ꓟꓳ Dꓳ ꓫꓵ. ꓐ ꓡˍꓡꓳ=
 • Can you drive car?
 • ꓠꓴ ꓟꓳ Dꓳ ꓫꓵ. ꓐ ꓡˍꓡ?
 • Can you do?
 • ꓠꓴ ꓬꓰ ꓐ ꓡˍꓡ?
 • Can you help me?
 • ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓴ ꓬꓰ ꓙ ꓐ ꓡˍꓡ?
 • Can you play guitar?
 • ꓠꓴ ꓛꓰ ꓐꓶ ꓛꓰ, ꓐ ꓡˍꓡ?
 • Can you do this work?
 • ꓟꓬꓱꓽ ꓕꓱ ꓟ ꓠꓴ ꓬꓰ ꓐ ꓡˍꓡ?
 • Can you sing song?
 • ꓠꓴ ꓟꓴ ꓖꓪ ꓖꓪ ꓐ ꓡˍꓡ?
 • Can you play with me?
 • ꓥꓪ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓠꓴ ꓡꓳ ꓖꓪ ꓐ ꓡˍꓡ?
 • Can ꓲ go with you?
 • ꓠꓴ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓥꓪ ꓙꓰ ꓐ ꓡˍꓡ?
 • Can I help you?
 • ꓠꓴ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓬꓰ ꓙ ꓐ ꓡˍꓡ?