Question & Answer By Biyo Lisu// ꓠ ꓠꓬꓲ ꓘꓶꓽ ꓐꓰ ꓒꓳ, ꓖꓶꓽ ꓘꓶꓽ= Useful English Spoken Sentence for everyone.

ꓮ ꓙꓵꓽ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓧꓪ. ꓧꓪꓸꓼ= ꓠ ꓠꓬꓲ ꓘꓶꓽ ꓐꓰ ꓒꓳ, ꓖꓶ ꓘꓶꓽ ꓔꓯ ꓣꓳ ꓜꓲ ꓜꓲ ꓟꓴ ꓟꓴ ꓢꓳ ꓣꓴ ꓡꓯ= ꓣꓳ ꓠ ꓠꓬꓲ ꓘꓶꓽ ꓕꓱ ꓟ ꓠꓯꓸꓼ ꓗꓪ ꓠꓬ ꓮ ꓙꓵꓽ ꓠꓬ ꓟꓽ ꓐꓳ ꓔˍꓡꓳ= ꓖꓳ ꓡꓱ ꓐꓯˍꓟꓲ ꓐ ꓡ ꓟꓬ ꓛꓲ ꓐꓳ ꓔˍꓡꓳ= ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬꓲ ꓣꓳ ꓢꓳ ꓣꓴ ꓡꓯ= ꓧꓪ. ꓧꓪꓸꓼ=

ꓠ ꓠꓬꓲ ꓘꓶꓽ ꓔꓯ ꓣꓳ ꓢꓳ ꓢꓲ꓾ ꓒꓳ, ꓖꓶꓽ ꓘꓶꓽ ꓔꓯ ꓥ ꓟꓲ ꓢꓳ ꓣꓴ ꓪ ꓡꓰ ꓝꓲ ꓡꓯ ꓟ=

ꓢꓯꓼ ꓕꓵꓼ ꓢꓲ ꓢꓳ ꓢꓴ ꓠꓬ꓾ ꓢꓳ ꓟꓶ ꓡꓰˍꓥꓳ=

Q.1 What should I do?

ꓒꓳ, ꓖꓶꓽ ꓘꓶꓽ=

 • You should come now.
 • ꓠꓴ ꓕꓲ ꓑ ꓡ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should do this work.
 • ꓟꓬꓱꓽ ꓕꓱ ꓟ ꓠꓴ ꓬꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should do that work.
 • ꓟꓬꓱꓽ ꓖꓳ ꓟ ꓠꓴ ꓬꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should  speak English.
 • ꓠꓴ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓕꓱ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should learn English.
 • ꓠꓴ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓢꓳ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should know about this matter.
 • ꓫ ꓪ ꓕꓱ ꓟ ꓔꓯ ꓟꓳ. ꓠꓴ ꓢꓷ. ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should look after your parents.
 • ꓠꓴ ꓠꓬ ꓠꓴ ꓐ ꓐ, ꓟ ꓟ ꓔꓯ ꓠꓬꓲ ꓠ,/ꓡꓳ. ꓙ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ= 
 • You should do something.
 • ꓠꓴ ꓠꓬ ꓕꓲꓽ ꓫꓵ ꓬꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should tell them.
 • ꓠꓴ ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓟ. ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should come with me.
 • ꓥꓪ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓠꓴ ꓡ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should know.
 • ꓠꓴ ꓢꓷ. ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should forgive them.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓠꓴ ꓖꓼ ꓖꓶꓽ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should forgive him.
 • ꓬꓲ ꓔꓯ ꓠꓴ ꓖꓼ ꓖꓶꓽ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should forgive her.
 • ꓬꓲ ꓔꓯ ꓣꓳ ꓖꓼ ꓖꓶꓽ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should buy a car.
 • ꓠꓴ ꓟꓳ Dꓳ ꓕꓲ ꓟ ꓪꓴꓻ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should go to church.
 • ꓠꓴ ꓪ ꓘꓴ ꓦꓲꓻ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should go to office.
 • ꓠꓴ ꓬꓳ, ꓦꓲꓻ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should go to market.
 • ꓠꓴ ꓙꓲ ꓔꓲꓺ ꓙ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should speak English.
 • NU ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓫ ꓕꓱ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should go now.
 • ꓕꓲ ꓑ  NU ꓙꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should help them.
 • NU ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓬꓰ ꓙ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should help him.
 • NU ꓬꓲ ꓔꓯ ꓬꓰ ꓙ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should help her.
 • NU ꓬꓲ ꓔꓯ ꓬꓰ ꓙ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should have a house.
 • ꓠꓴ ꓦꓲꓻ ꓕꓲ ꓦꓲꓻ ꓙꓳ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should study everyday.
 • ꓠꓴ ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓡꓰ ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓕꓳ ꓶ ꓢꓳ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should cook everyday.
 • ꓠꓴ ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓡꓰ ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓜꓻ C. ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should have a mobile.
 • ꓠꓴ ꓠꓬ ꓙ. ꓠ. ꓕꓲ ꓟ ꓙꓳ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should obey your parents.
 • ꓠꓴ ꓠꓬ ꓠꓴ ꓐ ꓐ, ꓟ ꓟ ꓔꓯ ꓒꓵꓽ ꓛꓳ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should come with your friends.
 • ꓠꓬ ꓠꓬ ꓠꓴ ꓛꓳ ꓒꓯ, ꓐꓴ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓡ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • You should try.
 • ꓠꓴ ꓤ, ꓠꓬꓲ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ= etc.

ꓢꓯꓼ ꓙꓳ ꓙꓳ ꓔꓲ ꓢꓯꓼ ꓕꓵꓼ Dꓴ ꓬꓰ ꓟ=

ꓠ ꓠꓬꓲ ꓘꓶꓽ 2 ꓔꓯ ꓕꓲ ꓧꓪ. ꓢꓳ ꓣꓴ ꓡꓯ=

ꓠ ꓠꓬꓲ ꓘꓶꓽ 2

    Q.2 What should we do?

ꓒꓳ, ꓖꓶꓽ ꓘꓶꓽ=

 • We should forgive them.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓣꓳ ꓖꓼ ꓖꓶꓽ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • We should forgive him.
 • ꓬꓲ ꓔꓯ ꓣꓳ ꓖꓼ ꓖꓶꓽ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • We  should forgive her.
 • ꓬꓲ ꓔꓯ ꓣꓳ ꓖꓼ ꓖꓶꓽ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • We should buy a car.
 • ꓣꓳ ꓟꓳ Dꓳ ꓕꓲ ꓟ ꓪꓴꓻ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • We should go to church.
 • ꓣꓳ ꓪ ꓘꓴ ꓦꓲꓻ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • We should go to office.
 • ꓣꓳ ꓬꓳ, ꓦꓲꓻ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • We should go to market.
 • ꓣꓳ ꓙꓲ ꓔꓲꓺ ꓙ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • We should speak English.
 • ꓣꓳ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓫ ꓕꓱ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • We should go now.
 • ꓕꓲ ꓑ  ꓣꓳ ꓙꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • We should help them.
 • ꓣꓳ ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓬꓰ ꓙ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • We should help him.
 • ꓣꓳ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓬꓰ ꓙ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • We should help her.
 • ꓣꓳ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓬꓰ ꓙ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • We should come now.
 • ꓣꓳ ꓕꓲ ꓑ ꓡ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • We should speak English.
 • ꓣꓳ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓫ. ꓕꓱ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • We should learn English.
 • ꓣꓳ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓢꓳ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • We should know about this matter.
 • ꓫ ꓪ ꓕꓱ ꓟ ꓔꓯ ꓟꓳ. ꓣꓳ ꓢꓷ. ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ= 
 • We should do something.
 • ꓣꓳ ꓠꓬ ꓕꓲꓽ ꓫꓵ ꓬꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • We should tell them.
 • ꓣꓳ ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓟ. ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • We should come with you.
 • ꓠꓴ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓡ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • We should know.
 • ꓣꓳ ꓢꓷ. ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=etc.

    Q.3 What should he do?

ꓒꓳ, ꓖꓶꓽ ꓘꓶꓽ=

 • He should come now.
 • ꓕꓲ ꓑ ꓬꓲ  ꓡ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should  speak English.
 • ꓬꓲ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓕꓱ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should learn English.
 • ꓬꓲ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓢꓳ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should know about this matter.
 • ꓫ ꓪ ꓕꓱ ꓟ ꓔꓯ ꓟꓳ. ꓬꓲ ꓢꓷ. ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should look after his parents.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓐ ꓐ, ꓟ ꓟ ꓔꓯ ꓠꓬꓲ ꓠ,/ꓡꓳ. ꓙ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ= 
 • He should do something.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓕꓲꓽ ꓫꓵ ꓬꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should tell them.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓐꓯ ꓟ. ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should come with me.
 • ꓥꓪ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓬꓲ ꓡ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should know.
 • ꓬꓲ ꓢꓷ. ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should forgive them.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓖꓼ ꓖꓶꓽ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should forgive her.
 • ꓬꓲ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓖꓼ ꓖꓶꓽ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should forgive us.
 • RO ꓔꓯ YI ꓖꓼ ꓖꓶꓽ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should buy a car.
 • YI ꓟꓳ Dꓳ ꓕꓲ ꓟ ꓪꓴꓻ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should go to church.
 • YI ꓪ ꓘꓴ ꓦꓲꓻ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should go to office.
 • YI ꓬꓳ, ꓦꓲꓻ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should go to market.
 • YI ꓙꓲ ꓔꓲꓺ ꓙ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should speak English.
 • YI ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓫ ꓕꓱ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should go now.
 • ꓕꓲ ꓑ  YI ꓙꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should help them.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ YI ꓬꓰ ꓙ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should help us.
 • RO ꓔꓯ YI ꓬꓰ ꓙ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should help her.
 • ꓬꓲ ꓔꓯ YI ꓬꓰ ꓙ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should have a house.
 • YI ꓦꓲꓻ ꓕꓲ ꓦꓲꓻ ꓙꓳ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should study everyday.
 • YI ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓡꓰ ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓕꓳ ꓶ ꓢꓳ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should cook everyday.
 • YI ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓡꓰ ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓜꓻ C. ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should have a mobile.
 • YI ꓠꓬ ꓙ. ꓠ. ꓕꓲ ꓟ ꓙꓳ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should obey your parents.
 • YI ꓠꓬ ꓠꓴ ꓐ ꓐ, ꓟ ꓟ ꓔꓯ ꓒꓵꓽ ꓛꓳ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should come with his friends.
 • YI ꓠꓬ YI ꓛꓳ ꓒꓯ, ꓐꓴ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓡ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • He should try.
 • YI ꓤ, ꓠꓬꓲ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ= etc.

     Q. 4 What should she do?

ꓒꓳ, ꓖꓶꓽ ꓘꓶꓽ=

 • She should come now.
 • ꓕꓲ ꓑ ꓬꓲ  ꓡ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should clean house.
 • ꓬꓲ ꓦꓲꓻ ꓢꓲ ꓫꓬ, ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should have a necklace.
 • ꓬꓲ ꓔꓯ ꓡꓯꓼ ꓪꓳꓼ ꓙꓳ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should do something for her future.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓤꓶ ꓐꓱ ꓶ ꓕꓲ ꓫꓵꓽ ꓬꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should  speak English.
 • ꓬꓲ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓕꓱ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should learn English.
 • ꓬꓲ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓢꓳ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should know about this matter.
 • ꓫ ꓪ ꓕꓱ ꓟ ꓔꓯ ꓟꓳ. ꓬꓲ ꓢꓷ. ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should look after his parents.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓐ ꓐ, ꓟ ꓟ ꓔꓯ ꓠꓬꓲ ꓠ,/ꓡꓳ. ꓙ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ= 
 • She should do something.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓕꓲꓽ ꓫꓵ ꓬꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should tell them.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓐꓯ ꓟ. ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should come with me.
 • ꓥꓪ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓬꓲ ꓡ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should know.
 • ꓬꓲ ꓢꓷ. ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should forgive them.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓖꓼ ꓖꓶꓽ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should forgive her.
 • ꓬꓲ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓖꓼ ꓖꓶꓽ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should forgive us.
 • RO ꓔꓯ YI ꓖꓼ ꓖꓶꓽ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should buy a car.
 • YI ꓟꓳ Dꓳ ꓕꓲ ꓟ ꓪꓴꓻ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should go to church.
 • YI ꓪ ꓘꓴ ꓦꓲꓻ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should go to office.
 • YI ꓬꓳ, ꓦꓲꓻ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should go to market.
 • YI ꓙꓲ ꓔꓲꓺ ꓙ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should speak English.
 • YI ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓫ ꓕꓱ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should go now.
 • ꓕꓲ ꓑ  YI ꓙꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should help them.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ YI ꓬꓰ ꓙ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should help us.
 • RO ꓔꓯ YI ꓬꓰ ꓙ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should help her.
 • ꓬꓲ ꓔꓯ YI ꓬꓰ ꓙ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should have a house.
 • YI ꓦꓲꓻ ꓕꓲ ꓦꓲꓻ ꓙꓳ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should study everyday.
 • YI ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓡꓰ ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓕꓳ ꓶ ꓢꓳ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should cook everyday.
 • YI ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓡꓰ ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓜꓻ C. ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should have a mobile.
 • YI ꓠꓬ ꓙ. ꓠ. ꓕꓲ ꓟ ꓙꓳ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should obey your parents.
 • YI ꓠꓬ ꓠꓴ ꓐ ꓐ, ꓟ ꓟ ꓔꓯ ꓒꓵꓽ ꓛꓳ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should come with his friends.
 • YI ꓠꓬ YI ꓛꓳ ꓒꓯ, ꓐꓴ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓡ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • She should try.
 • YI ꓤ, ꓠꓬꓲ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ= etc

Q. 5 What should they do?

ꓒꓳ, ꓖꓶꓽ ꓘꓶꓽ=

 • They should come now.
 • ꓕꓲ ꓑ ꓬꓲ W  ꓡ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should speak English.
 • ꓬꓲ W ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓕꓱ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should learn English.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓢꓳ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should know about this matter.
 • ꓫ ꓪ ꓕꓱ ꓟ ꓔꓯ ꓟꓳ. ꓬꓲ ꓪ ꓢꓷ. ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should look after their parents.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓪ ꓐ ꓐ, ꓟ ꓟ ꓔꓯ ꓠꓬꓲ ꓠ,/ꓡꓳ. ꓙ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ= 
 • They should do something.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓠꓬ ꓕꓲꓽ ꓫꓵ ꓬꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should tell us.
 • ꓣꓳ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓪ ꓐꓯ ꓟ. ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should come with me.
 • ꓥꓪ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓬꓲ ꓪ ꓡ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should know.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓢꓷ. ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should forgive us. ꓣ
 • ꓳ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓪ ꓖꓼ ꓖꓶꓽ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should forgive her.
 • ꓬꓲ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓪ ꓖꓼ ꓖꓶꓽ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should forgive him.
 • ꓬꓲ ꓔꓯ YI ꓪ ꓖꓼ ꓖꓶꓽ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should buy a car.
 • YI ꓪ ꓟꓳ Dꓳ ꓕꓲ ꓟ ꓪꓴꓻ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should go to church.
 • YI ꓪ ꓪ ꓘꓴ ꓦꓲꓻ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should go to the office.
 • YI ꓪ ꓬꓳ, ꓦꓲꓻ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should go to market.
 • YI ꓪ ꓙꓲ ꓔꓲꓺ ꓙ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should speak English.
 • YI ꓪ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓫ ꓕꓱ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should go now.
 • ꓕꓲ ꓑ YI ꓪ ꓙꓰ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should help you.
 • ꓠꓴ ꓔꓯ YI ꓪ ꓬꓰ ꓙ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should help us.
 • RO ꓔꓯ YI ꓪ ꓬꓰ ꓙ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should help her.
 • ꓬꓲ ꓔꓯ YI ꓪ ꓬꓰ ꓙ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should have a house.
 • YI ꓪ ꓦꓲꓻ ꓕꓲ ꓦꓲꓻ ꓙꓳ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should study everyday.
 • YI ꓪ ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓡꓰ ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓕꓳ ꓶ ꓢꓳ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should cook everyday.
 • YI ꓪ ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓡꓰ ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓜꓻ C. ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should have a mobile.
 • YI ꓠꓬ ꓪ ꓙ. ꓠ. ꓕꓲ ꓟ ꓙꓳ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should obey their parents.
 • YI ꓪ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓪ ꓐ ꓐ, ꓟ ꓟ ꓔꓯ ꓒꓵꓽ ꓛꓳ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should come with their friends.
 • YI ꓪ ꓠꓬ YI ꓪ ꓛꓳ ꓒꓯ, ꓐꓴ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓡ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They should try.
 • YI ꓪ ꓤ, ꓠꓬꓲ ꓙꓲꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ= etc.

Popular posts: MY ꓠꓬꓲ ꓢꓳ ꓣꓴ Dꓴ=