Basic English Spoken Sentences with Audio by Biyo Lisu | English to Lisu | ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳ

ꓕꓱ ꓟ ꓠꓬ ꓣꓳ ꓐꓴ ꓢꓳ ꓔꓬˍꓟ ꓔꓯ ꓢꓳ ꓝ. ꓠ, ꓟ ꓐꓳ ꓝ. ꓩꓴ ꓡˍꓟ ꓥˍꓡꓳ= ꓖꓳ ꓟ ꓑꓶ Dꓴ ꓣꓳ ꓐꓴ ꓡꓯ ꓫꓵ ꓬꓲ ꓑꓶ. ꓟꓽ ꓞꓶ, ꓢꓳ ꓝ. ꓙꓰ ꓡꓯ=

ꓬꓲ ꓢꓯꓼ ꓔꓯ ꓠ ꓠ, ꓢꓲ ꓢꓳ Dꓴ=

 • They don’t eat
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓜꓽˍꓡꓳ=
 • They don’t do
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓬꓰˍꓡꓳ=
 • They don’t walk
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓙ ꓫꓱꓽˍꓡꓳ=
 • They don’t speak
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓫ. ꓕꓱˍꓡꓳ=
 • They don’t help
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓬꓰ ꓙˍꓡꓳ=
 • They don’t need
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓣꓱꓽ ꓬꓯꓼˍꓡꓳ=
 • They don’t want
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓠꓲ, ꓫꓵˍꓡꓳ=
 • They don’t buy
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓪꓴꓻˍꓡꓳ=
 • They don’t love
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓠꓵˍꓡꓳ=
 • They don’t smile
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓪꓽ ꓢꓱˍꓡꓳ=
 • They don’t sleep
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓬꓲꓼ ꓟꓶˍꓡꓳ=
 • They don’t study
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓕꓳ ꓶ ꓢꓳˍꓡꓳ=
 • They don’t give
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓖꓶˍꓡꓳ=
 • They don’t learn
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓢꓳˍꓡꓳ=
 • They don’t teach
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓟ. ꓔˍꓡꓳ=
 • They don’t drink
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ Dꓳˍꓡꓳ=
 • They don’t sing
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓴ ꓖꓪ ꓟꓽ ꓖꓪˍꓡꓳ=
 • They don’t play
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓡꓳ ꓖꓪˍꓡꓳ=
 • They don’t encourage
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓢꓯꓼ ꓖꓶˍꓡꓳ=
 • They don’t trust
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓦ ꓡꓱ ꓐꓳˍꓡꓳ=
 • They don’t believe
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓙꓵꓻˍꓡꓳ=
 • They don’t obey
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓒꓵꓽ ꓛꓳˍꓡꓳ=
 • They cannot do
 • ꓬꓲ ꓪ ꓬꓰ ꓟꓽ ꓐ ꓡˍꓡꓳ=
 • They don’t cry
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓥꓴꓻˍꓡꓳ=
 • They don’t try
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓤ ꓠꓬꓲˍꓡꓳ=
 • They don’t go
 • ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓙꓰˍꓡꓳ=
 • They don’t have time
 • ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓙꓵ, ꓟꓽ ꓙꓳˍꓡꓳ=
 • They don’t call me
 • ꓬꓲ ꓪ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓟꓽ ꓘꓴˍꓡꓳ=

ꓢꓳ ꓝ. Dꓴ꓾