English Speaking Sentences for beginners with Audio By Biyo Lisu | English to Lisu.

ꓣꓳꓽ ꓠꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓢꓳ ꓣꓴ Dꓴ ꓠꓬ Fortget – ꓟꓲ ꓡꓲˍꓟ ꓚꓱ, ꓔꓯ ꓫꓬ, ꓔˍꓟ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓫ ꓕꓱ ꓘꓶꓽ ꓔꓯ ꓢꓳ ꓣꓴ ꓙꓰ ꓡꓯ= ꓕꓱ ꓕꓲꓽ ꓘꓶꓽ ꓥˍꓟꓲ ꓣꓳꓽ ꓐꓴ ꓟꓽ ꓢꓷ. ꓟꓽ Dˍꓠꓬꓲ ꓣꓳꓽ ꓐꓴ ꓡꓯ ꓫꓵ ꓐ ꓡ ꓟꓬ ꓛꓲ ꓢꓳ ꓢꓯꓼ ꓕꓵꓼ ꓙꓰ ꓡꓯ=

……………………………..

 • Don’t forget to eat.
 • ꓜꓽ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to eat food.
 • ꓜꓻ ꓜꓽ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to eat food on time.
 • ꓬꓲ ꓙꓵ, ꓗꓪ ꓜꓻ ꓜꓽ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to pay.
 • ꓐꓶ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to pay money.
 • ꓒꓴ ꓐꓶ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 •  Don’t forget to study.
 • ꓕꓳ ꓶ ꓢꓳ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget them.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to bring money.
 • ꓒꓴ ꓔꓯ, ꓡ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to help them.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓬꓰ ꓙ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to help each other.
 • ꓕꓲ ꓣꓳ ꓛꓳꓽ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓬꓰ ꓙ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓠ, ꓟ ꓕ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget me.
 • ꓥꓪ ꓔꓯ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget your parents.
 • ꓠꓴ ꓐ ꓐ, ꓟ ꓟ ꓔꓯ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to pray.
 • ꓪ ꓘꓴ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to pray every day.
 • ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓡꓲ ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓪ ꓘꓴ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to go.
 • ꓙꓰ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to bring your bag.
 • ꓠꓴ ꓡꓯꓽ ꓙꓬ ꓟ ꓔꓯ, ꓡ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to call him.
 • ꓬꓲ ꓔꓯ ꓘꓴ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to do.
 • ꓬꓰ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to cook food.
 • ꓜꓻ C. ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to come tomorrow.
 • ꓢ ꓖꓶ ꓡ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to come.
 • ꓡ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to come today.
 • ꓠꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓡ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to take medicine.
 • ꓠꓯ ꓞꓲꓼ ꓜꓽ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to learn.
 • ꓢꓳ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 •  Don’t forget to tell him.
 • ꓬꓲ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓟ. ꓖꓶ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to teach them.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓟ. ꓖꓶ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to go back.
 • ꓡ ꓙꓰ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to come back.
 • ꓡꓽ ꓡ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to come back home.
 • ꓦꓲꓻ ꓘꓴ ꓗꓪ ꓡ ꓡ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget your childhood friends.
 • ꓠꓴ ꓞꓲꓼ ꓣꓳˍꓕꓯ ꓪꓽ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓛꓳ ꓒꓯ, ꓐꓴ ꓔꓯ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=
 • Don’t forget to like and Share.
 • ꓡꓲꓗꓰ ꓖꓶꓽ ꓠ, ꓟ ꓐꓰ ꓐꓱ ꓖꓶꓽ ꓠ, ꓟ ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *