Top 50+ Useful English Spoken Sentence by Biyo Lisu|| Lisu to English||

In this post, You can learn over 50+ useful basic English spoken sentences. ꓕꓱ ꓟ ꓗꓪ ꓠꓬ 50 ꓘꓶꓽ ꓟꓽ ꓞꓲ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓫ. ꓕꓱ ꓘꓶꓽ ꓐꓳ ꓔˍꓟ ꓥˍꓡꓳ= ꓠꓴ ꓪ ꓥ ꓟꓲ ꓜꓲ ꓜꓲ ꓟꓴ ꓟꓴ ꓵꓻ ꓠꓬꓲ꓾ ꓡꓳ. ꓠꓬꓲ ꓢꓲ ꓢꓳ ꓪ ꓡꓰ ꓝꓲ ꓡꓯ= ꓣꓳ ꓠꓬ ꓗꓳ. ꓡˍꓟ ꓗꓪ ꓟꓶ ꓫꓵ ꓫꓵ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓔꓯ ꓟꓶꓼ ꓢꓲ ꓢꓲ. ꓮ ꓟꓬ, ꓛꓲ ꓡꓳ. ꓠꓬ, ꓔꓬ, ꓗꓷꓳ= ꓖꓳ ꓡꓱ ꓥˍꓟꓲ Internet Website ꓗꓪ ꓚꓳ ꓙꓰ ꓢꓲ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓔꓯ ꓣꓳ ꓡꓲ‐ꓢꓴ ꓥꓳꓽ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓢꓳ ꓪ ꓟꓽ D= ꓢꓴ ꓥꓳꓽ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓮ ꓟꓬ, ꓛꓲ ꓐꓳ ꓔ ꓥˍꓟꓲ ꓣꓳ ꓡꓲ‐ꓢꓴ ꓥꓳꓽ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓟꓽ ꓙꓳ= ꓠꓴ ꓠꓲ, ꓫꓵˍꓟ꓾ ꓠꓴ ꓢꓳꓺ ꓠꓲ, ꓫꓵˍꓟ ꓐꓰ ꓢꓷ. ꓠꓲ, ꓫꓵˍꓟ ꓮ ꓙꓵꓽ ꓢꓳ ꓪ ꓡˍꓥꓳ= ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬꓲ ꓣꓳ ꓠꓲ, ꓪꓴꓽ ꓪꓴꓽ ꓐꓰ ꓢꓯꓼ ꓙꓳ ꓪꓽ ꓠꓬꓲ ꓠꓬꓲˍꓡꓰ ꓧꓪ ꓒꓴ ꓥꓳꓽ ꓢꓳ ꓣꓴ Dꓴ ꓬꓰ ꓡꓯ=

 • I like her style.
 • ꓬꓲ ꓬꓰꓻ ꓫꓷ, ꓟ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓠꓲ, ꓫꓵˍꓡꓳ=
 • She likes my style.
 • ꓥꓪ ꓬꓰꓻ ꓫꓷ, ꓟ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓠꓲ, ꓫꓵˍꓡꓳ=
 • They like my style.
 • ꓥꓪ ꓬꓰꓻ ꓫꓷ, ꓟ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓪ ꓠꓲ, ꓫꓵˍꓡꓳ=
 • He likes my style.
 • ꓥꓪ ꓬꓰꓻ ꓫꓷ, ꓟ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓠꓲ, ꓫꓵˍꓡꓳ=
 • I love my hair style.
 • ꓥꓪ ꓪꓴ. ꓞꓱ ꓬꓰꓻ ꓫꓷ, ꓟ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓗ, ꓛꓲˍꓡꓳ=
 • They like my hair style.
 • ꓥꓪ ꓪꓴ. ꓞꓱ ꓬꓰꓻ ꓫꓷ, ꓟ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓪ ꓠꓲ, ꓫꓵˍꓡꓳ=
 • I like her hair style.
 • ꓬꓲ ꓪꓴ. ꓞꓱ ꓬꓰꓻ ꓫꓷ, ꓟ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓠꓲ, ꓫꓵˍꓡꓳ=
 • They like her hair style.
 • ꓬꓲ ꓪꓴ. ꓞꓱ ꓬꓰꓻ ꓫꓷ, ꓟ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓪ ꓠꓲ, ꓫꓵˍꓡꓳ=
 • We like her style.
 • ꓬꓲ ꓬꓰꓻ ꓫꓷ, ꓟ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓠꓲ, ꓫꓵˍꓡꓳ=
 • She likes her style.
 • ꓬꓲ ꓬꓰꓻ ꓫꓷ, ꓟ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓠꓲ, ꓫꓵˍꓡꓳ=
 • She likes their style.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓬꓰꓻ ꓫꓷ, ꓟ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓠꓲ, ꓫꓵˍꓡꓳ=
 • We like their style.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓬꓰꓻ ꓫꓷ, ꓟ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓠꓲ, ꓫꓵˍꓡꓳ=
 • I like their style.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓬꓰꓻ ꓫꓷ, ꓟ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓠꓲ, ꓫꓵˍꓡꓳ=
 • I love you so much.
 • ꓠꓴ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓮ  ꓘꓶ. ꓠꓲ, ꓠꓵꓻˍꓡꓳ=
 • They love her so much.
 • ꓬꓲ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓪ ꓮ ꓘꓶ. ꓠꓲ, ꓠꓵꓻˍꓡꓳ=
 • We love her so much.
 • ꓬꓲ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓮ ꓘꓶ. ꓠꓲ, ꓠꓵˍꓡꓳ=
 • She loves her so much.
 • ꓬꓲ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓮ ꓘꓶ. ꓠꓲ, ꓠꓵꓻˍꓡꓳ=
 • I love her more than him.
 • ꓬꓲ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓬꓲ Dꓯ ꓢ ꓠꓲ, ꓠꓵꓻˍꓡꓳ=
 • I will love her till the end.
 • ꓬꓲ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓡꓳ, ꓬꓰ ꓗꓪ ꓛꓲ ꓠꓲ, ꓠꓵꓻ Dꓴ ꓥꓳ=
 • She told me that, she loves me.
 • ꓬꓲ ꓡꓰ ꓐꓯˍꓟ ꓠꓬ꓾ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓠꓲ, ꓠꓵꓻˍꓡꓳ=
 • I love you.
 • ꓠꓴ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓠꓲ, ꓠꓵꓻˍꓡꓳ=
 • She loves me.
 • ꓥꓪ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓠꓲ, ꓠꓵꓻˍꓡꓳ=
 • They love me.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓲ, ꓠꓵꓻˍꓡꓳ=
 • We love them.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓠꓲ, ꓠꓵꓻˍꓡꓳ=
 • She loves them.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓬ ꓲ ꓠꓲ, ꓠꓵꓻˍꓡꓳ=
 • I love them.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓠꓲ, ꓠꓵꓻˍꓡꓳ=
 • My friend loves me.
 • ꓥꓪ ꓗꓪ ꓛꓳꓽ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓲ, ꓠꓵꓻˍꓡꓳ=
 • I love my friend.
 • ꓥꓪ ꓗꓪ ꓛꓳꓽ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓠꓲ, ꓠꓵꓻˍꓡꓳ=
 • Let’s fall in love.
 • ꓠꓲ, ꓠꓵ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓡꓯ=
 • Stay in my heart.
 • ꓥꓪ ꓠꓲ, ꓟ ꓠꓯꓸꓼ ꓗꓪ ꓠꓬ, ꓡꓯ=
 • I was looking at you.
 • ꓠꓴ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓡꓳ. ꓠꓬꓲ ꓠꓬ, ꓗꓷꓳ=
 • She was looking at you.
 • ꓠꓴ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓡꓳ. ꓠꓬꓲ ꓠꓬ, ꓗꓷꓳ=
 • They were looking at you.
 • ꓠꓴ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓪ ꓡꓳ. ꓠꓬꓲ ꓠꓬ, ꓗꓷꓳ=
 • We were looking at you.
 • ꓠꓴ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓡꓳ. ꓠꓬꓲ ꓠꓬ, ꓗꓷꓳ=
 • He was looking at you.
 • ꓠꓴ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓡꓳ. ꓠꓬꓲ ꓠꓬ, ꓗꓷꓳ=
 • He is so angry.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓮ ꓘꓶ. ꓠꓲ, ꓢꓲ, ꓔꓬ,ˍꓡꓳ=
 • We are so angry.
 • ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓠꓬ ꓮ ꓘꓶ. ꓠꓲ, ꓢꓲ, ꓔꓬ,ˍꓡꓳ=
 • She is so angry.
 • ꓬꓲ ꓠꓬ ꓮ ꓘꓶ. ꓠꓲ, ꓢꓲ, ꓔꓬ,ˍꓡꓳ=
 • I am crying.
 • ꓥꓪ ꓠꓬ ꓥꓴꓻ ꓔꓬ,ˍꓡꓳ=
 • She is crying.
 • ꓥꓪ ꓠꓬ ꓥꓴꓻ ꓔꓬ,ˍꓡꓳ=
 • We are crying.
 • ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓠꓬ ꓥꓴꓻ ꓔꓬ,ˍꓡꓳ=
 • They are crying.
 • ꓬꓲ ꓪ ꓠꓬ ꓥꓴꓻ ꓔꓬ,ˍꓡꓳ=
 • My father is crying.
 • ꓥꓪ ꓮ ꓐ ꓠꓬ ꓥꓴꓻ ꓔꓬ,ˍꓡꓳ=
 • My mother is crying.
 • ꓥꓪ ꓮ ꓟ ꓠꓬ ꓥꓴꓻ ꓔꓬ,ˍꓡꓳ=
 • My sister is crying.
 • ꓥꓪ ꓠꓬꓲ ꓟ ꓠꓬ ꓥꓴꓻ ꓔꓬ,ˍꓡꓳ=
 • My brother is crying.
 • ꓥꓪ ꓠꓬꓲ ꓤ ꓠꓬ ꓥꓴꓻ ꓔꓬ,ˍꓡꓳ=
 • Her mother is crying.
 • ꓬꓲ ꓮ ꓟ ꓠꓬ ꓥꓴꓻ ꓔꓬ,ˍꓡꓳ=
 • Her father is crying.
 • ꓬꓲ ꓮ ꓐ ꓠꓬ ꓥꓴꓻ ꓔꓬ,ˍꓡꓳ=
 • Her sister is crying.
 • ꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓟ ꓠꓬ ꓥꓴꓻ ꓔꓬ,ˍꓡꓳ=

All Sentences is written by Mr. Mathosa Yobin & Biyo Lisu.

I hope you guys enjoyed & learned a lot by reading this post.

Recent post & top most popular posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *